خرید سرور کانتر

خرید سرور کانتر استرایک 1.6 

ظرفیت سرور  سرور match  دانلود سریع  اکانت ادمینی  تعداد مپ ها  آنتی چیت   قیمت  خرید  
 18 نفرنامحدود9sxe   Injected16000 خرید 
 20 نفرنامحدود9sxe   Injected18000 خرید 
 22 نفرنامحدود9sxe   Injected20000 خرید 
 24 نفرنامحدود9sxe   Injected22000 خرید 
 26 نفرنامحدود9sxe   Injected24000 خرید 
 28 نفرنامحدود9sxe   Injected26000 خرید