خرید سرور کانتر

خرید سرور کانتر استرایک 1.6 

ظرفیت سرور   سرور match   دانلود سریع   اکانت ادمینی   تعداد مپ ها   آنتی چیت   قیمت   خرید  
 18 نفر نامحدود 9 sxe   Injected 16000 خرید 
 20 نفر نامحدود 9 sxe   Injected 18000 خرید 
 22 نفر نامحدود 9 sxe   Injected 20000 خرید 
 24 نفر نامحدود 9 sxe   Injected 22000 خرید 
 26 نفر نامحدود 9 sxe   Injected 24000 خرید 
 28 نفر نامحدود 9 sxe   Injected 26000 خرید