خرید تیم اسپیک

فروش سرورهای تیم اسپیک

سرویس سوم

20,000

قیمت ها به تومان است

 •   مدت زمان 1 ماهه
 •   ظرفیت 128
 •   ترافیک نامحدود
 •  دیتاسنتر ایران برج میلاد
 •  آپتایم %99
 • بکاپ روزانه
 • ساب دامنه رایگان
 • اتصال تمامی نسخه ها
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • اتصال افراد خارج از کشور
 خرید سرویس

سرویس دوم

15,000

قیمت ها به تومان است

 •   مدت زمان 1 ماهه
 •   ظرفیت 64
 •   ترافیک نامحدود
 •  دیتاسنتر ایران برج میلاد
 •  آپتایم %99
 • بکاپ روزانه
 • ساب دامنه رایگان
 • اتصال تمامی نسخه ها
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • اتصال افراد خارج از کشور
 خرید سرویس

سرویس یکم

10,000

قیمت ها به تومان است

 •   مدت زمان 1 ماهه
 •   ظرفیت 32
 •   ترافیک نامحدود
 •  دیتاسنتر ایران برج میلاد
 •  آپتایم %99
 • بکاپ روزانه
 • ساب دامنه رایگان
 • اتصال تمامی نسخه ها
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • اتصال افراد خارج از کشور
  خرید سرویس

سرویس ششم

45,000

قیمت ها به تومان است

 •   مدت زمان 1 ماهه
 •   ظرفیت 1024
 •   ترافیک نامحدود
 •  دیتاسنتر ایران برج میلاد
 •  آپتایم %99
 • بکاپ روزانه
 • ساب دامنه رایگان
 • اتصال تمامی نسخه ها
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • اتصال افراد خارج از کشور
 خرید سرویس

سرویس پنجم

35,000

قیمت ها به تومان است

 •   مدت زمان 1 ماهه
 •   ظرفیت 512
 •   ترافیک نامحدود
 •  دیتاسنتر ایران برج میلاد
 •  آپتایم %99
 • بکاپ روزانه
 • ساب دامنه رایگان
 • اتصال تمامی نسخه ها
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • اتصال افراد خارج از کشور
 خرید سرویس

سرویس چهارم

25,000

قیمت ها به تومان است

 •   مدت زمان 1 ماهه
 •   ظرفیت 256
 •   ترافیک نامحدود
 •  دیتاسنتر ایران برج میلاد
 •  آپتایم %99
 • بکاپ روزانه
 • ساب دامنه رایگان
 • اتصال تمامی نسخه ها
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • اتصال افراد خارج از کشور
  خرید سرویس